Công ty Kỹ thuật môi trường Trần-Đông A (TDA) được thành lập năm 2011. TDA được biết đến là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường và ngành nước tại Việt Nam.

Download hồ sơ năng lực của TDA Tại đây

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>